งานตรวจสอบภายใน


รหัส : 39878
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติ
รายละเอียด : พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39877
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติ
รายละเอียด : พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39876
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติ
รายละเอียด : พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39875
หัวเรื่อง : พระราชกฤษฎีกา
รายละเอียด : พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2549
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39760
หัวเรื่อง : กฏระเบียบข้อบังคับ
รายละเอียด : หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0409.2/ว 123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39759
หัวเรื่อง : กฏระเบียบข้อบังคับ
รายละเอียด : หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.4/ว 123 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39758
หัวเรื่อง : กฏระเบียบข้อบังคับ
รายละเอียด : หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.2/ว 118 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39695
หัวเรื่อง : คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคฯ
รายละเอียด : คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39631
หัวเรื่อง : กฏระเบียบข้อบังคับ
รายละเอียด : กฏระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ตรวจสอบภายใน
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199