กลุ่มงานนิติการ


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 04086
หัวเรื่อง : หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๗.๑/ว2917 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้ามาของบุคคลต่างด้าวฯ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา
รายละเอียด : สำเนาคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1005/2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออกฯ จังหวัดพะเยา สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563 จำนวน 1 ฉบับ ...ระงับการเดินทางเข้ามาของบุคคลต่างด้าว ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ยกเว้นคนประจำพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติลาว จำนวนคันละ 1 คน ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04085
หัวเรื่อง : หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๗.๑/ว3229 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด : สำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ที่ 2/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฯ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 จำนวน 1 ฉบับ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04083
หัวเรื่อง : หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๗.๑/ว2891 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ฯ (ฉบับที่ 2)
รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาเรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04082
หัวเรื่อง : หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๗.๑/ว2836 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ฯ
รายละเอียด : 1. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ที่ 1/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฯ สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังฯ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 จำนวน 1 ฉบับ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04058
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
รายละเอียด : พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04057
หัวเรื่อง : นโยบายผู้บริหารหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04055
หัวเรื่อง : eb 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04054
หัวเรื่อง : eb 19
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04053
หัวเรื่อง : eb 18 eb 19
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04052
หัวเรื่อง : EB 17 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-03-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่