กลุ่มงานนิติการ


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03335
หัวเรื่อง : eb 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
รายละเอียด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ โดยมีเอกสารแนบดังนี้ 1.บันทึกข้อความ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ พย 0032.006.1/1133 เรื่องลงนามประกาศและขออนุญาตนำเผยแพร่ประกาศลงบนเว็บไซด์ และป้ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 2.ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 3.ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่ผลการประเมินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน 5 Print Screen ประกาศ จาก Web site ของหน่วยงาน หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการเปิดดู ได้มีการรวมเอกสารไว้ในไฟล์เดียวกัน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03332
หัวเรื่อง : รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ตามมาตรฐานCOSO2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยงในแต่ละกระบวนงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยคัดเลือกเฉพาะกระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูงแล้วนำมาประมวลผลเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตในการทำงาน และเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03330
หัวเรื่อง : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียด : มีผลบังคับใช้ 12 กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03293
หัวเรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03292
หัวเรื่อง : คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินคดีตามพรบ.แอลกอฮอล์ สสจ. พะเยา
รายละเอียด : คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินคดีตามพรบ.แอลกอฮอล์ สสจ. พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03291
หัวเรื่อง : ขั้นตอนการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กรณีข้าราชการ
รายละเอียด : ผังกระบวนการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กรณีข้าราชการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03290
หัวเรื่อง : ขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการ
รายละเอียด : ขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03239
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
รายละเอียด : พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 : สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือเปิดช่องให้นำยาเสพติดประเภท 5 “กัญชา-กระท่อม” ไปใช้ทางการแพทย์ ครอบคลุมถึงยาแผนโบราณและยาสมุนไพร ซึ่งระยะ 5 ปีแรกได้เฉพาะหน่วยงานรัฐ หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ลักลอบครอบครองและจำหน่ายรับโทษเหมือนเดิม ส่วนผู้เสพถ้าไม่ใช่รักษาโรค คุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท ถ้าเป็นกระท่อมปรับ 2 พันบาท
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03227
หัวเรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและ สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
รายละเอียด : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและ สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03218
หัวเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2561)
รายละเอียด : แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2561)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่