กลุ่มงานนิติการ


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03489
หัวเรื่อง : หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : สำหรับ อปท. ///หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดได้ ให้ ลงทะเบียนตามลิงค์นี้ http://www.pyomoph.go.th/backoffice/meeting/viwe_meeting_add.php?id_title=190
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03369
หัวเรื่อง : ประกาศเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจหลักของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03368
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานเยี่ยมนิเทศโครงการมหัศจรรย์ 2500 วัน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03367
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03366
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล eb 9
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03364
หัวเรื่อง : eb 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายละเอียด : เอกสารทั้งหมดในการตอบคำถามข้อ eb 21 (ita 2562)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03363
หัวเรื่อง : คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ 101/ 2562 เรื่อง มาตรการและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายละเอียด : เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และส่งเสริมการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 897/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงมีคำสั่งให้บุคลากรทุกคน ปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ 101/2562 เรื่อง มาตรการและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยมาตรการสำคัญ 4 มาตรการดังนี้ 1.มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง 2.มาตรการป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด 4.มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03350
หัวเรื่อง : EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
รายละเอียด : เอกสารการตอบ ITA EB 19 ดังนี้ 1.หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส โดยมีรายละเอียด...สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจนและมีคำสั่งแต่งตั้ง +วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน + แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 2.หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ด้วยโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยสื่อสาธารณะและรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 3.หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส ประกอบด้วยขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม หรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม+ รายงานการประชุม+ภาพถ่ายหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ+เสนอผู้บริหาร 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลคำสั่งและรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน +Print Screen ข้อมูล 4.1 จาก Web site
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03349
หัวเรื่อง : คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ 96/2562
รายละเอียด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้มีคำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ 96/ ๒๕๖2 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปลุกจิตสำนึก ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่ปลอดการทุจริตและดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริตในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03335
หัวเรื่อง : eb 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
รายละเอียด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ โดยมีเอกสารแนบดังนี้ 1.บันทึกข้อความ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ พย 0032.006.1/1133 เรื่องลงนามประกาศและขออนุญาตนำเผยแพร่ประกาศลงบนเว็บไซด์ และป้ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 2.ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 3.ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่ผลการประเมินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน 5 Print Screen ประกาศ จาก Web site ของหน่วยงาน หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการเปิดดู ได้มีการรวมเอกสารไว้ในไฟล์เดียวกัน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่