กลุ่มงานนิติการ


รหัส : 03629
หัวเรื่อง : มอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
รายละเอียด : ด้วยกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ศ.2550 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 142 ตอนพิเศษ 11 ง วันที่ 31 มกราคม 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ในการนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจึงได้ออกคำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบดังกล่าว ให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆในสังกัดปฏิบัติราชการแทน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03363
หัวเรื่อง : คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ 101/ 2562 เรื่อง มาตรการและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายละเอียด : เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และส่งเสริมการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 897/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงมีคำสั่งให้บุคลากรทุกคน ปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ 101/2562 เรื่อง มาตรการและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยมาตรการสำคัญ 4 มาตรการดังนี้ 1.มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง 2.มาตรการป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด 4.มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03330
หัวเรื่อง : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียด : มีผลบังคับใช้ 12 กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03239
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
รายละเอียด : พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 : สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือเปิดช่องให้นำยาเสพติดประเภท 5 “กัญชา-กระท่อม” ไปใช้ทางการแพทย์ ครอบคลุมถึงยาแผนโบราณและยาสมุนไพร ซึ่งระยะ 5 ปีแรกได้เฉพาะหน่วยงานรัฐ หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ลักลอบครอบครองและจำหน่ายรับโทษเหมือนเดิม ส่วนผู้เสพถ้าไม่ใช่รักษาโรค คุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท ถ้าเป็นกระท่อมปรับ 2 พันบาท
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03209
หัวเรื่อง : แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of conduct)
รายละเอียด : แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of conduct)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03208
หัวเรื่อง : ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
รายละเอียด : ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03207
หัวเรื่อง : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
รายละเอียด : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03024
หัวเรื่อง : สรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมาย เขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561
รายละเอียด : สรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมาย เขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02980
หัวเรื่อง : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกโดยอาศัจยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ชุดที่ 1
รายละเอียด : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกโดยอาศัจยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ชุดที่ 1 ดังนี้ - ประกาศกระทรวงสาธารณาสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ.๒๕๖๑ - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงคำหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภคฉลากของบุหรี่ซิกาแลต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง พ.ศ. 2561 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงชื่อ ราคา และการแสดงการเป็นสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02680
หัวเรื่อง : ด่วนที่สุด ที่ สธ 0202.3.8/ว 818 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการจ่ายเงินฯ(ฉ12) ลง 2 พ.ย.2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป