กลุ่มงานนิติการ


รหัส : 03585
หัวเรื่อง : คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561
รายละเอียด : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางในการรับบริจาคตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03584
หัวเรื่อง : คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการปฏบัติงาน หากหน่วยงานประสงค์จะดำเนินการเรี่ยไร ขอให้ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นไปตามระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03293
หัวเรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03292
หัวเรื่อง : คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินคดีตามพรบ.แอลกอฮอล์ สสจ. พะเยา
รายละเอียด : คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินคดีตามพรบ.แอลกอฮอล์ สสจ. พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03291
หัวเรื่อง : ขั้นตอนการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กรณีข้าราชการ
รายละเอียด : ผังกระบวนการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กรณีข้าราชการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03290
หัวเรื่อง : ขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการ
รายละเอียด : ขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03097
หัวเรื่อง : ขั้นตอนการให้บริการ คลินิกแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ประเภทงานบริการ : คลินิกแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02760
หัวเรื่อง : คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจ ita 62
รายละเอียด : ใช้อ่านประกอบในการตอบคำตามแบบแบบเช็คลิส
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02434
หัวเรื่อง : คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ตอบคำถาม ITA EB3(2) ปีงบประมาณ 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02433
หัวเรื่อง : คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป