กลุ่มกฎหมาย


รหัส : 40424
หัวเรื่อง : ชุดเอกสารเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา กรณีออกตรวจวันมาฆบูชา
รายละเอียด : ชุดเอกสารเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา กรณีออกตรวจวันมาฆบูชา
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40417
หัวเรื่อง : สรุปซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน ฉ 11
รายละเอียด : สรุปซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน ฉ 11
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40384
หัวเรื่อง : คู่มือ moph ita 2021 สำหรับผู้ทำ
รายละเอียด : คู่มือ moph ita 2021 สำหรับผู้ทำ
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40321
หัวเรื่อง : การออกประกาศของนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
รายละเอียด : การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40279
หัวเรื่อง : การซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรค กรณีการจัดงานคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด : หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0402.2/ว 761 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40234
หัวเรื่อง : การรับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุราที่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา ระดับความเสี่ยงสูงเข้าสู่การบำบัดรักษา
รายละเอียด : 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มฯครั้งที่ 2/2561 จำนวน ๑ ชุด 2. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0407.3/ว 35 จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 3. แบบประเมินพฤติกรรมการดื่มฯของผู้มารับบริการสุขภาพ จำนวน 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้ ที่ลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1DXoLXE_iRGKsc6Rj7n6zcSvbOXnOIoFB
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40187
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40180
หัวเรื่อง : แบบรายงานผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังฯ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในห้วงเทศกาลปีใหม่
รายละเอียด : แบบรายงานผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง บังคับใช้ กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2563 - 4 ม.ค. 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199