กลุ่มงานนิติการ


รหัส : 03521
หัวเรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฺฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงานภารกิจหลัก รอบที่ 2
รายละเอียด : รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฺฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงานภารกิจหลัก รอบที่ 2 (ข้อมูลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03332
หัวเรื่อง : รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ตามมาตรฐานCOSO2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยงในแต่ละกระบวนงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยคัดเลือกเฉพาะกระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูงแล้วนำมาประมวลผลเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตในการทำงาน และเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03136
หัวเรื่อง : รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ 1
รายละเอียด : รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ 1 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02222
หัวเรื่อง : รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561(ต.ค.60-มี.ค.61)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02220
หัวเรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน61
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01334
หัวเรื่อง : วิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสจ.พะเยา ปี 2559
รายละเอียด : รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบฯ 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1