กลุ่มกฎหมาย


รหัส : 39870
หัวเรื่อง : ไตรมาสที่ 4 EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39869
หัวเรื่อง : ไตรมาสที่ 4 EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39868
หัวเรื่อง : ไตรมาสที่ 4 EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39867
หัวเรื่อง : ไตรมาสที่ 4 EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39866
หัวเรื่อง : ไตรมาสที่ 4 EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39865
หัวเรื่อง : EB 16 การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39864
หัวเรื่อง : EB 8 ไตรมาสที่ 4 รวมไฟล์
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39863
หัวเรื่อง : EB 8 ไตรมาสที่ 4
รายละเอียด : รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39662
หัวเรื่อง : EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39660
หัวเรื่อง : EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199