กลุ่มงานนิติการ


รหัส : 03204
หัวเรื่อง : EB 22 การประชุม อบรม สัมมนา ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายละเอียด : การประชุม อบรม สัมมนา ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประกอบด้วย หนังสือขออนุมัติจัดประชุม/ดำเนินโครงการ โครงการ หนังสือเชิญ ภาพถ่ายประกอบ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03139
หัวเรื่อง : EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายละเอียด : หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP) 1.2 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP) 1.3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 1.4 Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03138
หัวเรื่อง : EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด : เอกสาร 32 รายการ ที่ใช้ตอบคำถาม ข้อ EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03136
หัวเรื่อง : รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายละเอียด : รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03130
หัวเรื่อง : EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
รายละเอียด : 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง, การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด, การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site /สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 4.Print Screen รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก Web site สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03125
หัวเรื่อง : EB 23-24
รายละเอียด : โครงการและรายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)แบบบูรณาการ โครงการที่ ๓๙/๒๕๖๒ กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03124
หัวเรื่อง : EB 17 สรุปการกำกับประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน จำนวน ๕ มาตรการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : สรุปการกำกับประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน จำนวน ๕ มาตรการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03123
หัวเรื่อง : EB 17 ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน จำนวน ๕ มาตรการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน จำนวน ๕ มาตรการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03103
หัวเรื่อง : EB 12 สรุปรายงานการประชุมกรรมการบริหารสสจ.พะเยา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
รายละเอียด : สรุปรายงานการประชุมกรรมการบริหารสสจ.พะเยา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03097
หัวเรื่อง : EB 26 แพทย์แผนไทย เผยแพร่การให้บริการประชาชน
รายละเอียด : การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ประเภทงานบริการ : คลินิกแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป