กลุ่มกฎหมาย


รหัส : 39660
หัวเรื่อง : EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39659
หัวเรื่อง : EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39658
หัวเรื่อง : EB 21 คำสั่งและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39641
หัวเรื่อง : EB 24 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ ITA สสจ พะเยา ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
รายละเอียด : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สสจ พะเยา ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39639
หัวเรื่อง : มาตรฐานการให้บริการ งานบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39633
หัวเรื่อง : EB 25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39621
หัวเรื่อง : EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39620
หัวเรื่อง : EB 22 การประชุม อบรม สัมมนา ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ไฟล์รวม
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39619
หัวเรื่อง : EB 22 การประชุม อบรม สัมมนา ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายละเอียด : ภาพถ่ายประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04041
หัวเรื่อง : แบบรายงานผลและแบบติดตามผลแผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม แบบที่ 2
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว1234หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199