กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 01038
หัวเรื่อง : รายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ประจำเดือนมกราคม 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01027
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมทบทวนCPG_NCD พะเยา วันที่ 27 กพ.2560 ณ สสจ.พะเยา
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุมสำหรับผู้เข้าประชุม NCD Board : ทบทวนCPG_NCD พะเยา วันที่ 27 กพ.2560 ณ สสจ.พะเยา ดังนี้ (1)CPG เบาหวาน ปี 2557 (2) CPG ความดันโลหิตสูง 2558 (3) คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00946
หัวเรื่อง : เอกสารการอบรม ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ(บสต.)
รายละเอียด : เอกสารการอบรม ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ(บสต.) วันที่ 1-2-3-6 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00945
หัวเรื่อง : แนวทางการประเมิน การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
รายละเอียด : คู่มือฉบับนี้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติและการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานระดับจังหวัด และอำเภอ ตามกรอบการดำเนินงาน 10 กิจกรรม แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยม โดยตั้งเป้าหมายการดำเนินงาน DHS-RTI ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00941
หัวเรื่อง : แนวทางการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
รายละเอียด : ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hpc.go.th/bse/?module=module_x&link2file=meeting20161226.php
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00938
หัวเรื่อง : รายงานการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน จังหวัดพะเยา ไตรมาส 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559
รายละเอียด : กลุ่มงาน NCD ได้สรุปรายงานการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.59) แหล่งข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บของโรงพยาบาล (IS WIN) และการจากการ บูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการจราจรทางถนน (ข้อมูล ๓ ฐาน จาก สาธารณสุข, บริษัทกลางฯ, ตำรวจ)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00936
หัวเรื่อง : คู่มือการดำเนินงานประเมินคุณภาพ NCDs Clinic Plus ปี 2560 (พร้อมไฟล์ส่วนแบบประเมินและไฟล์แก้ไขส่วนที่ 2 ผลลัพธ์บริการ)
รายละเอียด : คู่มือการดำเนินงานประเมินคุณภาพ NCDs Clinic Plus ปี 2560 (พร้อมไฟล์ updateแบบประเมินและไฟล์แก้ไขเกณฑ์รวมทั้งตัวชี้วัดที่ 9 และ 14 ในส่วนที่ 2 ผลลัพธ์บริการ) วันที่ 31 มค.60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00916
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มข้อมูลผู้พิการที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน
รายละเอียด : เรียนผู้ประสานงานโรงพยาบาลทุกแห่ง แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลผู้พิการ ที่มาติดต่อขอรับเอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาล โดยพิจารณาความบกพร่องตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00899
หัวเรื่อง : (เอกสารเพิ่มเติม)สรุปประเด็นการประชุมชีแจงแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ2560
รายละเอียด : สรุปประเด็นการประชุมชีแจงแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ2560 (13 มค.60 โดย Web conference) 1. สรุปประเด็นนำเสนอ 7 ประเด็น และจุดเน้นการดำเนินงาน 2. รายละเอียด KPI หลัก 3 KPI ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯปี 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00898
หัวเรื่อง : แบบรายงานผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตจากการจราจรทางถนนจังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1
รายละเอียด : เรียนผู้รับผิดชอบงานระบบบริการแพทย์แพทย์ฉุกเฉินและผู้รับผิดชอบงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ประจำ รพ.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอ เพื่อทราบและดำเนินการต่อ อ้างถึงประกาศวาระจังหวัดพะเยา ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุตลอดทั้งปี จังหวัดพะเยาได้แต่งตั้ง คทง.ขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ตามมาตรการหลัก 6 มาตรการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับของกระทรวงสาธารณสุขคือมาตรการที่ 5 มาตรการตอบสนองหลังการเกิดเหตุและเยียวยา และมาตรการที่ 6 มาตรการบูรณาการข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน และในวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา ศปถ.จ.พะเยาได้ประชุม คทง.เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ นั้น สาระสำคัญที่เราจะต้องดำเนินการคือ รวบรวมข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดลักษณะการบาดเจ็บ สสจ.จึงขอส่งแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลฯ ดังนี้นะคะ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่