กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03964
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ โรคมะเร็งและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่จังหวัดพะเยา
รายละเอียด : รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง วันที่ 19 ก.พ.63
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03950
หัวเรื่อง : แผ่นพับ รณรงค์สื่อสารความเสี่ยงป้องกันการจมน้ำ
รายละเอียด : แผ่นพับ รณรงค์สื่อสารความเสี่ยงป้องกันการจมน้ำประกอบด้วย 1) แผ่นพับ การป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก 2) แผ่นพับ คนตกน้ำ จมน้ำ การช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03935
หัวเรื่อง : เอกสารการประชุมคท. COPD 6 กพ.63
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03934
หัวเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการควบคุมการบริโภคเกลือและโซเดียม ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03537
หัวเรื่อง : เครื่องมือ 5 ชิ้น
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03358
หัวเรื่อง : flow chart กระบวนงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : flow chart กระบวนงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 1.งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรณี เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตเรื้อรัง 2.งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรณี มะเร็ง (มะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม/ตับและท่อน้ำดี) 3.งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 4.งานควบคุมการบริโภคบุหรี่และสุรา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03338
หัวเรื่อง : ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดพะเยา เดือนเมษายน 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03276
หัวเรื่อง : แบบรายงานผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตจากการตกน้ำจมน้ำ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03275
หัวเรื่อง : สื่อการสอนวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03274
หัวเรื่อง : ปิดเทอม เด็กจมน้ำมากที่สุด
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่