สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 02525
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล CHRO สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2561 วันอังคารที่่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02524
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02523
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02508
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มรสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. (สอบข้อเขียน) ณ ห้องเรียน ๓ ชั้น ๓ อาคาร ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.(สอบปฏิบัติ คอมพิวเตอร์) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคาร ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02446
หัวเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๓ อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จำนวน ๔ อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๓ อัตรา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร.๐๕๔-๔๐๙๑๗๒ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ http://www.pyomoph.go.th/backoffice/files/2446.pdf
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02442
หัวเรื่อง : รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียด : จ้างเหมาบริการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02421
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล CHRO สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02357
หัวเรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02347
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02333
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พะเยา
รายละเอียด : กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ ในครั้งนี้
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่