กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03094
หัวเรื่อง : ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการทำแบบประเมินผลงานวิชาการ
รายละเอียด : หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการทำแบบประเมินผลงานวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานราชการ)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03093
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินผลงาน พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะระดับชำนาญการ
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (เฉพาะระดับชำนาญการ/ กรณี ระดับชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ส่งเอกสารวิชาการ 4 เล่ม ดังเดิม)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03092
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
รายละเอียด : แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงาน ระดับชำนาญงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03070
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินผลงานแพทย์แผนไทยระดับชำนาญการ-ชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.ผลงานวิชาการแบบเต็ม (Full paper) 4.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.หนังสือรับรองผลงานวิชาการ แพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03069
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินผลงานระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.ผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) 4.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03017
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด : แบบฟอร์มเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 2.แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 3.ผลงานวิชาการฉบับเต็ม Full paper 4.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ เขตสุขภาพที่ 1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02876
หัวเรื่อง : ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
รายละเอียด : ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02814
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
รายละเอียด : ดำเนินการคัดเลือกการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๑๕๖๑
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02791
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : 1.หนังสือ สธ ที่ สธ 0208.08/ว 3779 ลว. 27 พ.ย. 61 2.หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.039/ว 157 ลว.13 ก.ค. 2552 3.หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.039/ว 140 ลว. 4 ส.ค. 2549 4.หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.069/ว 10 ลว. 24 ม.ค. 2550 5.หนังสือ สป.ที สธ 0201.033/ว 960 ลว. 27 พ.ย. 2557
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02780
หัวเรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจการอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปซ้อมและรับปริญญาของตนเอง
รายละเอียด : ซักซ้อมความเข้าใจการอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปซ้อมและรับปริญญาของตนเอง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่