กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 02703
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02679
หัวเรื่อง : แนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
รายละเอียด : สำเนาหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ที่ สธ 0226/ว 3327 ลงวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๖๑
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02678
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 28 เดือนกันยายน 2561 ห้องประชุมิ1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02635
หัวเรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการ CHRO จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02634
หัวเรื่อง : แนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
รายละเอียด : 1.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.07/ว 3387 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขฯ 3.แบบการยื่นคำร้อง 4.แบบยื่นคำร้องขอรับเงินจากกองทุนช่วยเหลือทางการแพทย์ 5.แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นด้วยตนเอง) 6.แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นแทน) 7.แบบสรุปข้อมูลเบื้องต้น
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02559
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 วันพุธที่ 1 เดือนสิงหาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02558
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด : ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการเลือกสรรได้ลำดับที่ ๑ ของตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และลำดับที่ ๑ ลำดับที่ ๒ ลำดับที่ ๓ ของตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามบัญชีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปและทำสัญญาจ้าง ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และให้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าว ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามที่ได้รับการเลือกสร
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02534
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยการสอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด : ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยการสอบสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หากไม่มา รายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยการสอบสัมภาษณ์) ในครั้งนี้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02533
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขฯ วันที่ 16 ส.ค.61
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 แลแบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02525
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล CHRO สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2561 วันอังคารที่่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่