กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 02876
หัวเรื่อง : ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
รายละเอียด : ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02814
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
รายละเอียด : ดำเนินการคัดเลือกการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๑๕๖๑
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02791
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : 1.หนังสือ สธ ที่ สธ 0208.08/ว 3779 ลว. 27 พ.ย. 61 2.หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.039/ว 157 ลว.13 ก.ค. 2552 3.หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.039/ว 140 ลว. 4 ส.ค. 2549 4.หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.069/ว 10 ลว. 24 ม.ค. 2550 5.หนังสือ สป.ที สธ 0201.033/ว 960 ลว. 27 พ.ย. 2557
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02780
หัวเรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจการอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปซ้อมและรับปริญญาของตนเอง
รายละเอียด : ซักซ้อมความเข้าใจการอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปซ้อมและรับปริญญาของตนเอง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02775
หัวเรื่อง : แนวทางส่งผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด : 1.แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการ 2.รายชื่อเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ 3.แนวทางปฏิบัติก่อนการขอรับการประเมินผลงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02774
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อนประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๘๙ อัตรา ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ, ตำแหน่งเจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย, ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป, ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์, ตำแหน่งพนักงาน ช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานบริการ, ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์), ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานทั่วไป), ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา, ตำแหน่งพนักงานเปล, ตำแหน่งพนักงานพิมพ์, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งโภชนากร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นแบบแสดงความประสงค์และสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสำนักสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ที่มีตำแหน่งตามประกาศรับสมัครฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02703
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02679
หัวเรื่อง : แนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
รายละเอียด : สำเนาหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ที่ สธ 0226/ว 3327 ลงวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๖๑
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02678
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 28 เดือนกันยายน 2561 ห้องประชุมิ1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02635
หัวเรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการ CHRO จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่