กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


รหัส : 02814
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
รายละเอียด : ดำเนินการคัดเลือกการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๑๕๖๑
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02774
หัวเรื่อง : รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อนประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๘๙ อัตรา ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ, ตำแหน่งเจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย, ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป, ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์, ตำแหน่งพนักงาน ช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานบริการ, ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์), ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานทั่วไป), ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา, ตำแหน่งพนักงานเปล, ตำแหน่งพนักงานพิมพ์, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งโภชนากร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นแบบแสดงความประสงค์และสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสำนักสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ที่มีตำแหน่งตามประกาศรับสมัครฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02558
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด : ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการเลือกสรรได้ลำดับที่ ๑ ของตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และลำดับที่ ๑ ลำดับที่ ๒ ลำดับที่ ๓ ของตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามบัญชีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปและทำสัญญาจ้าง ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และให้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าว ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามที่ได้รับการเลือกสร
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02534
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยการสอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด : ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยการสอบสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หากไม่มา รายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยการสอบสัมภาษณ์) ในครั้งนี้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02524
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02523
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02508
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มรสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. (สอบข้อเขียน) ณ ห้องเรียน ๓ ชั้น ๓ อาคาร ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.(สอบปฏิบัติ คอมพิวเตอร์) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคาร ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02446
หัวเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๓ อัตรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จำนวน ๔ อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๓ อัตรา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร.๐๕๔-๔๐๙๑๗๒ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ http://www.pyomoph.go.th/backoffice/files/2446.pdf
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02442
หัวเรื่อง : รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียด : จ้างเหมาบริการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02357
หัวเรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป