กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


รหัส : 39974
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา รพ.ภูซาง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39973
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สสอ.ภูกามยาว
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39924
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด : ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการเลือกสรรได้ลำดับที่ ๑ ของตำแหน่งแพทย์แผนไทย และลำดับที่ ๑ ลำดับที่ ๒ ของตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามบัญชีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปและทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา ๐8.3๐ น. ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และให้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 (หลังจากที่ทำสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว) ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าว ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามที่ได้รับการเลือกสรร
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39918
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยการสอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด : ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยการสอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และตำแหน่งแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยการสอบสัมภาษณ์) ในครั้งนี้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-10-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39917
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ (วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39907
หัวเรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39902
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสสจ.พะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39893
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกข้าราชการปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกข้าราชการปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39891
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด : ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร.๐๕๔-๔๐๙๑๗๒ ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 กันยายน ๒๕๖3 ถึงวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39857
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : 1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 2.ใบสมัครดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199