กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


รหัส : 39697
หัวเรื่อง : ใบสมัครระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ใบสมัครระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03994
หัวเรื่อง : ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการพิเศษลงมา
รายละเอียด : 1.แนวทางการปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานระดับชำนาญการพิเศษ 2.หนังสือรับรองผลงานวิชาการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03989
หัวเรื่อง : การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียด : การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพ 1.แจ้งเวียนการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพ 2.กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551 3.1.โครงสร้าง ภารกิจและตำแหน่ง_27กย60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03985
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.รพ.สต. ว 919 ลว.8 พ.ค.63
รายละเอียด : หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.รพ.สต. ว 919 ลว.8 พ.ค.63
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03981
หัวเรื่อง : แนวทางการประเมินบุคคลและผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
รายละเอียด : แนวทางการประเมินบุคคลและผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 1.แบบฟอร์ม ตาม ว 34 ปี 47 2.นร 1006.ว34 ลว 29 ต.ค.47 3.นร1012.2_235 หลักเกณฑ์ฯ สิทธิประโยชน์ให้ พกส ที่ได้รับการบรรจุ เข้ารับราชการฯ 4.ว 154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03980
หัวเรื่อง : แนวทางการประเมินผลงานวิชาการแพทย์แผนไทยระดับชำนาญการ, และชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด : แนวทางปฏิบัติแพทย์แผนไทย 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล ชนก.ชนพ. 2.แบบประเมินผลงาน 3.แนวคิด แพทย์แผนไทย 4.หนังสือรับรองผลงานวิชาการ แพทย์แผนไทย - แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) - หลักเกณฑ์ ว 246 3 ก.พ.63
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03979
หัวเรื่อง : ตัวอย่างหนังสือนำส่งเอกสารผลงานวิชาการ
รายละเอียด : หนังสือนำส่งเอกสารผลงานวิชาการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03978
หัวเรื่อง : หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการทำแบบบประเมินผลงานวิชาการ
รายละเอียด : หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการทำแบบบประเมินผลงานวิชาการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03976
หัวเรื่อง : แนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ให้ผู้บริการสาธารณสุขฯ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียด : การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ สธ 0208.07/ว 947 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 หนังสือแจ้งขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 1.รายละเอียด แนบ 1 2. รายละเอียด แนบ 2 3.1 หนังสือเวียนแนวทางฉบับปรับปรุงใหม่ ว.2462 ลว.15 พ.ย. 2562 3.2 ระเบียบ ก.คลัง 2561(เงินช่วยเหลือเบื้องต้น) 4.แบบฟอร์ม -แบบการยื่นคำร้อง -แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นแทน) -แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นด้วยตนเอง) -แบบสรุปข้อเท็จจริง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03975
หัวเรื่อง : แนวทางการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายฯฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562
รายละเอียด : แนวทางการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายฯฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 1.แนวทางขอรับเงินฯฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562 2.แบบการยื่นคำร้อง 3.แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นแทน) 4.แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นด้วยตนเอง) 5.แบบสรุปข้อเท็จจริง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199