กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


รหัส : 40178
หัวเรื่อง : แนวทางทำผลงานวิชาการ นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล 2.แบบประเมิน 3.แนวคิด 4.หนังสือรับรองผลงานวิชาการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40177
หัวเรื่อง : แนวทางทำผลงานวิชาการ แพทย์แผนไทย
รายละเอียด : 1.เอกสารคัดเลือกประกอบการคัดเลือก 2.แบบประเมินผลงาน 3.แนวคิด 4.หนังสือรับรองผลงานวิชาการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39697
หัวเรื่อง : ใบสมัครระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : ใบสมัครระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03994
หัวเรื่อง : ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการพิเศษลงมา
รายละเอียด : 1.แนวทางการปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานระดับชำนาญการพิเศษ 2.หนังสือรับรองผลงานวิชาการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03989
หัวเรื่อง : การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียด : การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพ 1.แจ้งเวียนการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพ 2.กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551 3.1.โครงสร้าง ภารกิจและตำแหน่ง_27กย60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03985
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.รพ.สต. ว 919 ลว.8 พ.ค.63
รายละเอียด : หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.รพ.สต. ว 919 ลว.8 พ.ค.63
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03981
หัวเรื่อง : แนวทางการประเมินบุคคลและผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
รายละเอียด : แนวทางการประเมินบุคคลและผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 1.แบบฟอร์ม ตาม ว 34 ปี 47 2.นร 1006.ว34 ลว 29 ต.ค.47 3.นร1012.2_235 หลักเกณฑ์ฯ สิทธิประโยชน์ให้ พกส ที่ได้รับการบรรจุ เข้ารับราชการฯ 4.ว 154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03980
หัวเรื่อง : แนวทางการประเมินผลงานวิชาการแพทย์แผนไทยระดับชำนาญการ, และชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด : แนวทางปฏิบัติแพทย์แผนไทย 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล ชนก.ชนพ. 2.แบบประเมินผลงาน 3.แนวคิด แพทย์แผนไทย 4.หนังสือรับรองผลงานวิชาการ แพทย์แผนไทย - แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) - หลักเกณฑ์ ว 246 3 ก.พ.63
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03979
หัวเรื่อง : ตัวอย่างหนังสือนำส่งเอกสารผลงานวิชาการ
รายละเอียด : หนังสือนำส่งเอกสารผลงานวิชาการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03978
หัวเรื่อง : หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการทำแบบบประเมินผลงานวิชาการ
รายละเอียด : หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการทำแบบบประเมินผลงานวิชาการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199