กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


รหัส : 03094
หัวเรื่อง : ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการทำแบบประเมินผลงานวิชาการ
รายละเอียด : หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการทำแบบประเมินผลงานวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานราชการ)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03093
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินผลงาน พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะระดับชำนาญการ
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (เฉพาะระดับชำนาญการ/ กรณี ระดับชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ส่งเอกสารวิชาการ 4 เล่ม ดังเดิม)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03092
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
รายละเอียด : แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงาน ระดับชำนาญงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03070
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินผลงานแพทย์แผนไทยระดับชำนาญการ-ชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.ผลงานวิชาการแบบเต็ม (Full paper) 4.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.หนังสือรับรองผลงานวิชาการ แพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03069
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินผลงานระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.ผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) 4.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03017
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด : แบบฟอร์มเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 2.แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 3.ผลงานวิชาการฉบับเต็ม Full paper 4.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ เขตสุขภาพที่ 1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02775
หัวเรื่อง : แนวทางส่งผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด : 1.แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการ 2.รายชื่อเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ 3.แนวทางปฏิบัติก่อนการขอรับการประเมินผลงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02679
หัวเรื่อง : แนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
รายละเอียด : สำเนาหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ที่ สธ 0226/ว 3327 ลงวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๖๑
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02634
หัวเรื่อง : แนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
รายละเอียด : 1.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.07/ว 3387 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขฯ 3.แบบการยื่นคำร้อง 4.แบบยื่นคำร้องขอรับเงินจากกองทุนช่วยเหลือทางการแพทย์ 5.แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นด้วยตนเอง) 6.แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นแทน) 7.แบบสรุปข้อมูลเบื้องต้น
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01060
หัวเรื่อง : แบบสรุปสมรรถนะที่ต้องการ และสถาบันการศึกษาที่รองรับ รายสาขาตามระบบบริการสุขภาพ
รายละเอียด : ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ควรมี ที่มีจริงในปัจจุบัน และที่ต้องการพัฒนาเพิ่ม (และระบุปีที่ต้องการส่งพัฒนา) ตามไฟล์ Excel ชื่อ HRD_ภาคเหนือ และส่งคืนทางอีเมล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.พะเยา ภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-03-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป