กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


รหัส : 03976
หัวเรื่อง : แนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ให้ผู้บริการสาธารณสุขฯ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียด : การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ สธ 0208.07/ว 947 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 หนังสือแจ้งขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 1.รายละเอียด แนบ 1 2. รายละเอียด แนบ 2 3.1 หนังสือเวียนแนวทางฉบับปรับปรุงใหม่ ว.2462 ลว.15 พ.ย. 2562 3.2 ระเบียบ ก.คลัง 2561(เงินช่วยเหลือเบื้องต้น) 4.แบบฟอร์ม -แบบการยื่นคำร้อง -แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นแทน) -แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นด้วยตนเอง) -แบบสรุปข้อเท็จจริง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03975
หัวเรื่อง : แนวทางการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายฯฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562
รายละเอียด : แนวทางการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายฯฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 1.แนวทางขอรับเงินฯฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562 2.แบบการยื่นคำร้อง 3.แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นแทน) 4.แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นด้วยตนเอง) 5.แบบสรุปข้อเท็จจริง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03903
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ ที่ สธ 0208.10/ว 246 ลว. 3 ก.พ. 63
รายละเอียด : หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาร - แบบฟอร์ม ระดับชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล ขอรับเงินประจำตำแหน่ง 2.แบบประเมินผลงาน.ขอรับเงินประจำตำแหน่ง 3.ปก Full paper 4.ข้อเสนอแนวคิด ขอรับเงินประจำตำแหน่ง หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ เขตสุขภาพที่ 1 - แบบฟอร์ม ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 2.แบบประเมินผลงาน. 3.ปก Full paper 4.ข้อเสนอแนวคิด แบบประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์ หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ เขตสุขภาพที่ 1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-05-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว12
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199