กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 02585
หัวเรื่อง : บทบันทึกการประชุม เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ไทย-ลาว วันที่ 12-13 กพ.2561
รายละเอียด : บันทึกความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศคู่ขนาน ไทย-ลาว จังหวัดพะเยา ราชอาณาจักรไทย กับ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 12-13 กพ.2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02541
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 31/2561 (วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2561)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อสเตร็สโตคอคคัส ซูอิส เสียชีวิต 1 ราย อ.เมืองพะเยา และการระบาดของโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็ก อ.เชียงคำ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02539
หัวเรื่อง : โครงการอาสาปราบยุงลาย
รายละเอียด : คู่มือการดำเนินงานโครงการอาสาปราบยุงลาย ไฟล์ zip ด้วย .rar
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02527
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 30/2561 (วันที่ 29 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2561)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อสเตร็สโตคอคคัส ซูอิส จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอจุน และอำเภอภูกามยาว
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02522
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนกรกฎาคม2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02521
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 29/2561 (วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2561)
รายละเอียด : ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อสเตร็สโตคอคคัส ซูอิส จำนวน 1 ราย ตำบลออย อำเภอปง ,ผู้ป่วยรับประทานเห็ดพิษ จำนวน 2 เหตุการณ์ อ.แม่ใจและ อ.ภูซาง จำนวนผู้ป่วยรวม 9 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02520
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 28/2561 (วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02479
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 27/2561 (วันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2561)
รายละเอียด : ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส 2 ราย เพศชาย หมู่ 5 ตําบลอ่างทอง อําเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เริ่มป่วยวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ผลการสอบสวนโรคพบว่า มื้อเย็นของวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ป่วยทั้งสองรายรับประทานหลู้หมูดิบกับญาติที่อยู่ในหมู่บ้านด้วยกัน จำนวน 6 ราย โดยซื้อหลู้หมูดิบจากร้านลาบในหมู่ที่ 7 ตำบลอ่างทอง ผู้ป่วยทั้งสองรายไม่มีอาการหูดับ ผู้รับประทานร่วมอีก 4 คนไม่มีอาการป่วย การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคครั้งนี้อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากไม่ได้รับประทานในวงกว้าง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02466
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 26/2561 (วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2561)
รายละเอียด : สัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ Streptococcus suis จำนวน 1 ราย พื้นที่อำเภอแม่ใจ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02445
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 25/2561 (วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2561)
รายละเอียด : โรคไข้เลือดออก และ มือเท้าปาก มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่