งานอนามัยสิ่งแวดล้อม


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03010
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สัปดาห์ที่ 5 : 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02979
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สัปดาห์ที่ 4 : 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02966
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สัปดาห์ที่ 3 : 20 – 26 มกราคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02965
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สัปดาห์ที่ 2 : 13 – 19 มกราคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02964
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สัปดาห์ที่ 1 : 6 – 12 มกราคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02692
หัวเรื่อง : เชิญประชุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับความผิดอาญา-ถูกจำคุกเพราะได้รักษาผู้ป่วยใช่แล้วหรือ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02681
หัวเรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด : สนใจคลิก www.deqp.go.th
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02360
หัวเรื่อง : ประกาศคณกรรมการสรรหา คสจ.ฉบับที่ 3
รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3 เรื่อง ผลการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ดังต่อไปนี้ 1. นายประพันธ์ เทียนวิหาร เป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี 2. นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า เป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 3. นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมชัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายโกวิท ไชยเมือง เป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 6. นายจำรัส เลาสัตย์ เป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชน
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02325
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 17
รายละเอียด : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สัปดาห์ที่ 17 (29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02323
หัวเรื่อง : ใบสมัคร คสจ.1
รายละเอียด : ใบสมัครเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่