งานอนามัยสิ่งแวดล้อม


รหัส : 03278
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02104
หัวเรื่อง : ประกาศ ก.สาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535
รายละเอียด : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญัญัติการสาธารณสุข 2535 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01897
หัวเรื่อง : ฟอร์มอัพโหลดกลุ่มเสี่ยง
รายละเอียด : ฟอร์มอัพโหลดกลุ่มเสี่ยง Smog Online
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01896
หัวเรื่อง : ฟอร์มอัพโหลดกลุ่มอายุและเพศ
รายละเอียด : ฟอร์มอัพโหลดกลุ่มอายุและเพศ Snog Online
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01895
หัวเรื่อง : Script ดึงข้อมูล
รายละเอียด : Script ดึงข้อมูล Smog จาก HOSxp
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01894
หัวเรื่อง : คู่มือหมอกควัน 2561
รายละเอียด : คู่มือแนวทางการใช้โปรแกรมการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01216
หัวเรื่อง : คำแนะนำการดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน
รายละเอียด : http://hia.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=1516&filename=hia_media
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01029
หัวเรื่อง : คู่มือหมอกควัน ปี 2560
รายละเอียด : คู่มือแนวทางการใช้โปรแกรมการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1