งานอนามัยสิ่งแวดล้อม


รหัส : 03581
หัวเรื่อง : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02692
หัวเรื่อง : เชิญประชุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับความผิดอาญา-ถูกจำคุกเพราะได้รักษาผู้ป่วยใช่แล้วหรือ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02681
หัวเรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด : สนใจคลิก www.deqp.go.th
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02360
หัวเรื่อง : ประกาศคณกรรมการสรรหา คสจ.ฉบับที่ 3
รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3 เรื่อง ผลการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ดังต่อไปนี้ 1. นายประพันธ์ เทียนวิหาร เป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี 2. นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า เป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 3. นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมชัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายโกวิท ไชยเมือง เป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 6. นายจำรัส เลาสัตย์ เป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชน
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02226
หัวเรื่อง : ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ : ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "พยาบาลอาชีวอนามัย กับ Thailand 4.0" ในวันที่ 10-11 พ.ค.2561 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01841
หัวเรื่อง : โครงการอบรมระยะสั้นพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์
รายละเอียด : รายละเอียด http://ohnde.buu.ac.th
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01109
หัวเรื่อง : อบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น (60 ชั่วโมง)
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์อบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น (60 ชั่วโมง) ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 5-16 มิ.ย.2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามไฟล์
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2017-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00229
หัวเรื่อง : การอบรมอาชีวอนามัยของ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน มข.วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559
รายละเอียด : การอบรมการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมใน รพ.(ENV) และประชุมวิชาการความก้าวหน้าด้านอาชีวอนามัยในบริบทสถานพยาบาล ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1