รับสมัครงาน

รหัส : 02442
หัวเรื่อง : รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียด : จ้างเหมาบริการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02357
หัวเรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02333
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พะเยา
รายละเอียด : กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ ในครั้งนี้
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02324
หัวเรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชกการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) เชี่ยวชาญ รพ.ดอกคำใต้ สสจ.พะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02317
หัวเรื่อง : ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สสจ.พะเยา
รายละเอียด : ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการเลือกสรรได้ลำดับที่ ๑ ของตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตามบัญชีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปและทำสัญญาจ้าง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และให้ไปปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามที่ได้รับการเลือกสรร
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02311
หัวเรื่อง : ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา สสจ.พะเยา
รายละเอียด : บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๔๕ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓ ชั้นที่ ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) วันพุธ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุม ๕ (ข้างห้องทันตสาธารณสุข) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02296
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สสจ.พะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02291
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา บัญชีรายชื่่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา สังกัด สสอ.จุน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02274
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัด สสอ.จุน จำนวน 4อัตรา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02271
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัด สสอ.เมืองพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป