ระเบียบ-ข้อบังคับ-คำสั่ง

รหัส : 02223
หัวเรื่อง : รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02209
หัวเรื่อง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01010
หัวเรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560
รายละเอียด : ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00823
หัวเรื่อง : คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน EOC จังหวัดพะเยา
รายละเอียด : การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00700
หัวเรื่อง : แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1