คู่มือการดำเนินงาน

รหัส : 02713
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561-2564
รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 2
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02539
หัวเรื่อง : โครงการอาสาปราบยุงลาย
รายละเอียด : คู่มือการดำเนินงานโครงการอาสาปราบยุงลาย ไฟล์ zip ด้วย .rar
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02434
หัวเรื่อง : คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ตอบคำถาม ITA EB3(2) ปีงบประมาณ 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02433
หัวเรื่อง : คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02432
หัวเรื่อง : คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ITA EB 3(2)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02431
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย (AHP)
รายละเอียด : ALL Hazards Plan : AHP
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02430
หัวเรื่อง : คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
รายละเอียด : คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สสจ พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02320
หัวเรื่อง : คู่มือการบันทุกโปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02219
หัวเรื่อง : คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02214
หัวเรื่อง : คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน แก้ไขเพิ่มเติม 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456หน้าถัดไป