คู่มือการดำเนินงาน

รหัส : 00651
หัวเรื่อง : ปฏิทิน คู่มือ อสม.3 บวก
รายละเอียด : ตาราง ปฏิทินการเรียนรู้ข้อมูลวิชาการที่จำเป็น สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในระดับตำบล/อำเภอในการถ่ายทอดความรู้แก่ อสม.
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00573
หัวเรื่อง : คู่มือ อสม.3 บวก เดือน ตุลาคม
รายละเอียด : การดูแลช่องปากและฟัน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00571
หัวเรื่อง : คู่มือ อสม.3 บวก เดือน กันยายน
รายละเอียด : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00334
หัวเรื่อง : คู่มือ อสม.3 บวก ประจำเดือนสิงหาคม 2559
รายละเอียด : 1.อนามัยแม่และเด็ก 2.อนามัยเจริญพันธุ์ 3.โภชนาการสำหรับทารก เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00282
หัวเรื่อง : ปกคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
รายละเอียด : หน้าปก
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00281
หัวเรื่อง : คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00278
หัวเรื่อง : หลักสูตรอบรม อสม เรื่อง การสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตามนโยบาย IVM
รายละเอียด : หลักสูตรอบรม อสม เรื่อง การสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตามนโยบาย IVM
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00255
หัวเรื่อง : คู่มือ อสม.3 บวก ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
รายละเอียด : 1.เรื่อง การลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00124
หัวเรื่อง : ตารางองค์ความรู้ ด้านวิชาการ ในการพัฒนา อสม.สามบวก
รายละเอียด : ตารางการดำเนินงาน อสม.สามบวก ประจำปี 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00118
หัวเรื่อง : คู่มือ อสม.สามบวก ประจำเดือนมิถุนายน 2559
รายละเอียด : 1.โรคไข้เลือดอก 2.โรคไข้ฉี่หนู 3.โรคตาแดง 4.โรคมือเท้าปาก
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456หน้าถัดไป