ดาวน์โหลด

รหัส : 02224
หัวเรื่อง : การมอบอำนาจเพิ่มเติมของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เรื่อง การอนุญาต อนุมัติ การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02104
หัวเรื่อง : ประกาศ ก.สาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535
รายละเอียด : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญัญัติการสาธารณสุข 2535 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02083
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02082
หัวเรื่อง : แบบสอบทาน 5 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02042
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มโครงการฝึกอบรม
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01994
หัวเรื่อง : แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ปี 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01989
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางการควบคุมภายในด้านการเงิน/พัสดุของหน่วยบริการระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01978
หัวเรื่อง : License61 สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ uc ของสปสช.
รายละเอียด : License61 พร้อมวิธีการติดตั้งอยู่ด้านในครับ
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01973
หัวเรื่อง : แบบสำรวจบุคลากรแพทย์แผนไทย
รายละเอียด : แบบสำรวจบุคลากรแพทย์แผนไทยประจำปี 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01955
หัวเรื่อง : แบบประเมินตนเองแพทย์แผนไทย (รพ.สส.พท.) ปี 2561
รายละเอียด : แบบประเมินตนเองแพทย์แผนไทย (รพ.สส.พท.) ปี 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป