ดาวน์โหลด

รหัส : 01013
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00900
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด สสจ.พะเยา ปี 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00885
หัวเรื่อง : แบบสอบทานระบบควบคุมภายในของ สสอ./รพ.สต.
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00838
หัวเรื่อง : แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00837
หัวเรื่อง : License Magager ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : LIcense Manager ในการตรวจสอบสิทธิ์ ของ สปสช ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมคู่มือการติดตั้ง
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00768
หัวเรื่อง : รายงานการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน สสจ.พะเยา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00767
หัวเรื่อง : รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00766
หัวเรื่อง : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00737
หัวเรื่อง : ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน สสจ.พะเยา ครั้งที่ 1-2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00607
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการจัดทำแผนคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับแก้ไขใหม่)
รายละเอียด : แก้ไขไฟล์ใหม่ 3 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว12345หน้าถัดไป