ดาวน์โหลด

รหัส : 00768
หัวเรื่อง : รายงานการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน สสจ.พะเยา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00767
หัวเรื่อง : รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00766
หัวเรื่อง : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00737
หัวเรื่อง : ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน สสจ.พะเยา ครั้งที่ 1-2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00607
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการจัดทำแผนคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับแก้ไขใหม่)
รายละเอียด : แก้ไขไฟล์ใหม่ 3 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00133
หัวเรื่อง : รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินงบกองทุนผู้ป่วยนอก ตามแนวทางบริหารกองทุน ปี 2559 (OP/PP Individaul Data)
รายละเอียด : รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินงบกองทุนผู้ป่วยนอก ตามแนวทางบริหารกองทุน ปี 2559 (OP/PP Individaul Data) งวด 1/2559และ 2/2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว12345