เอกสารประกอบการประชุม

รหัส : 02637
หัวเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดทิศทาง เป้าหมายแผนยุติวัณโรค และอบรมฟื้นฟูความรู้ เรื่อง วัณโรค แก่่บุคลากรสาธารณสุขและผู้นำ ในจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02636
หัวเรื่อง : dsa
รายละเอียด : asddsadsa
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02590
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม 19 ก.ย. 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02589
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม HDC ปี62
รายละเอียด : ไฟล์ประกอบการประชุม และโปรแกรมจัดการข้อมูลในระบบ HDC จังหวัดพะเยา อัตโนมัติ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02585
หัวเรื่อง : บทบันทึกการประชุม เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ไทย-ลาว วันที่ 12-13 กพ.2561
รายละเอียด : บันทึกความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศคู่ขนาน ไทย-ลาว จังหวัดพะเยา ราชอาณาจักรไทย กับ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 12-13 กพ.2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02577
หัวเรื่อง : เอกสารการประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 11 ก.ย.2561
รายละเอียด : การประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2561 ทาง Web Conference ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลทั้ง 7 แห่ง
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02533
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขฯ วันที่ 16 ส.ค.61
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 แลแบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02444
หัวเรื่อง : ฟอร์มรายงานความก้าวหน้า digital transformation จังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02443
หัวเรื่อง : สรุปรายงานการประชุมDigital transformation
รายละเอียด : ประชุม Digital Transformation ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02441
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุมองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
รายละเอียด : ไฟลเอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2018-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป