เอกสารประกอบการประชุม

รหัส : 00739
หัวเรื่อง : conference powerpoint241159
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00738
หัวเรื่อง : เอกสารการประชุม
รายละเอียด : การประชุมวางแผนบริการสุขภาพช่องปาก
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00699
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00653
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุม NCD BOARD พิจารณาจัดสรรงบกองทุนโรคเรื้อรัง จ.พะเยาปีงบประมาณ2560
รายละเอียด : ประชุมวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00650
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมนายทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2556
รายละเอียด : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00500
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการอบรมงานสุขศึกษา วันที่ 19 - 20 กันยายน 2559
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00479
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนประมาณการรายได้ค่าใช้จ่ายปี2560 (Planfin60) 22 ก.ย.59
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00419
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) รายเครือข่าย จ.พะเยา
รายละเอียด : วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00224
หัวเรื่อง : การประชุมเพื่อพิจารณาและหาแนวทางร่วมกันในการจัดการด้านระบบบัญชีรายรับรายจ่ายงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
รายละเอียด : เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00207
หัวเรื่อง : การประชุมWarroom DHF32559
รายละเอียด : ไฟล์เอกสารนำเสนอเพิ่มเติม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว12345หน้าถัดไป