เอกสารประกอบการประชุม

รหัส : 01779
หัวเรื่อง : เอกสารการประชุม 1 ธันวาคม 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01755
หัวเรื่อง : ประชุมงานลงทะเบียนบัตรทอง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด : สปสช. เขต 1 ชี้แจงงานลงทะเบียนผู้มีีสิทธิจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01649
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01609
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานทันตฯ วันที่ 27 ก.ย.2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01608
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการจัดทำแผนคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : แอแอแอแออแอ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01600
หัวเรื่อง : เอกสารการประชุม 27 กันยายน 2560
รายละเอียด : การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานทันตฯ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01592
หัวเรื่อง : แนวทางการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ข้อสรุปแนวทางการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จังหวัดพะเยา จากการประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็นจากประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงาน NCDs ทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ในเวทีประชุม ทบทวนองค์ความรู้และพัฒนาแนวทางการสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) จังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01581
หัวเรื่อง : วิเคราะความเสี่ยงเกี่ยวกับการการปฏิบัติงานฯ
รายละเอียด : วิเคราะความเสี่ยงเกี่ยวกับการการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2017-09-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01547
หัวเรื่อง : บรรยายการอบรม อสม.ป.ป.ช. ปี 2560
รายละเอียด : บรรยายการอบรม อสม.ป.ป.ช. ปี 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01473
หัวเรื่อง : การประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อม ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
รายละเอียด : วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567...หน้าถัดไป