เอกสารประกอบการประชุม

รหัส : 00926
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาทักษะการดำเนินงานม.41และการรับเรื่องร้องเรียน
รายละเอียด : ณ ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา วันที่ 30 ม.ค.60
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00915
หัวเรื่อง : ไฟล์นำเสนอ การอบรม อสม.ป.ป.ช. ปี 2560
รายละเอียด : ไฟล์นำเสนอ การอบรม อสม.ป.ป.ช. ปี 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00899
หัวเรื่อง : (เอกสารเพิ่มเติม)สรุปประเด็นการประชุมชีแจงแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ2560
รายละเอียด : สรุปประเด็นการประชุมชีแจงแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ2560 (13 มค.60 โดย Web conference) 1. สรุปประเด็นนำเสนอ 7 ประเด็น และจุดเน้นการดำเนินงาน 2. รายละเอียด KPI หลัก 3 KPI ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯปี 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00897
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาการจัดการสุขภาวะประชาชนฯ (อสม 3 บวก) วันที่ 9 ธ.ค. 59
รายละเอียด : นำเสนอการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาการจัดการสุขภาวะประชาชนฯ (อสม 3 บวก) วันที่ 9 ธ.ค. 59
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00877
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานNCDs ปี 2560 จ.พะเยา Web conference 13มค.60
รายละเอียด : 1. ไฟล์นำเสนอภาพรวมแนวทางการดำเนินงาน NCDs จ.พะเยา ปี 2560 2. ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด DM/HT control ได้ 3. ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด DM / HT รายใหม่ 4. ไฟล์คู่มือ NCDs Clinic Plus ปี 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00841
หัวเรื่อง : การประชุมแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด รักษา ผู้เสพยาสูบ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
รายละเอียด : การประชุมแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด รักษา ผู้เสพยาสูบ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาจัดโดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00739
หัวเรื่อง : conference powerpoint241159
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00738
หัวเรื่อง : เอกสารการประชุม
รายละเอียด : การประชุมวางแผนบริการสุขภาพช่องปาก
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00699
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00653
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุม NCD BOARD พิจารณาจัดสรรงบกองทุนโรคเรื้อรัง จ.พะเยาปีงบประมาณ2560
รายละเอียด : ประชุมวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678หน้าถัดไป