เอกสารประกอบการประชุม

รหัส : 00877
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานNCDs ปี 2560 จ.พะเยา Web conference 13มค.60
รายละเอียด : 1. ไฟล์นำเสนอภาพรวมแนวทางการดำเนินงาน NCDs จ.พะเยา ปี 2560 2. ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด DM/HT control ได้ 3. ไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด DM / HT รายใหม่ 4. ไฟล์คู่มือ NCDs Clinic Plus ปี 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00841
หัวเรื่อง : การประชุมแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด รักษา ผู้เสพยาสูบ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
รายละเอียด : การประชุมแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด รักษา ผู้เสพยาสูบ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาจัดโดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00739
หัวเรื่อง : conference powerpoint241159
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00738
หัวเรื่อง : เอกสารการประชุม
รายละเอียด : การประชุมวางแผนบริการสุขภาพช่องปาก
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00699
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : รายงานการประชุม CHRO ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00653
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุม NCD BOARD พิจารณาจัดสรรงบกองทุนโรคเรื้อรัง จ.พะเยาปีงบประมาณ2560
รายละเอียด : ประชุมวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00650
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมนายทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2556
รายละเอียด : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00500
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการอบรมงานสุขศึกษา วันที่ 19 - 20 กันยายน 2559
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00479
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนประมาณการรายได้ค่าใช้จ่ายปี2560 (Planfin60) 22 ก.ย.59
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00419
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) รายเครือข่าย จ.พะเยา
รายละเอียด : วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567หน้าถัดไป