ประชุม กวป.

รหัส : 01680
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุม กวป ตุลาคม60
รายละเอียด : ไฟล์ประกอบการประชุม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01671
หัวเรื่อง : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการCHRO ครั้งที่1/2561
รายละเอียด : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (CHRO) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ๕.๑ การย้ายข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ภายในและภายนอกจังหวัด และการโอน ทั้งหมดจำนวน ๗๖ ราย ๕.๒ ข้าราชการขอกลับไปรับราชการในตำแหน่งเดิม ๕.๓ ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทดแทนที่ลาออก ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01670
หัวเรื่อง : รายงานการประชุมCHROครั้งที่12/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (CHRO) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560 วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01667
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกันยายน 2560
รายละเอียด : กวป.วันที่ 30 กันยายน 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01545
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป 11 60
รายละเอียด : เดือนสิงหาคม 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01542
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 10/60
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือนกรกฎาคม 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-08-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01474
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม กวป 10 60
รายละเอียด : เอกสารเดือนกรกฎาคม 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01463
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 9/2560
รายละเอียด : รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-07-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01406
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 9/2560
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุม 1 :วันที่ 30 มิถุนายน 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01391
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 8/2560
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือนพฤษภาคม 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567หน้าถัดไป