ลุ้น ‘ด่านบ้านฮวก’ เปิดตัว โกยท่องเที่ยว 800 ล./ปี
Generic placeholder image

โดย...สายอรุณ ปินะดวง

ด่านบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ จ.พะเยา เรียกร้องให้พัฒนาอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ หลังกองทัพภาคที่ 3 เห็นชอบให้ใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 157 ไร่ ก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค

ล่าสุด สรธร สันทัด รอง ผวจ.พะเยา ประธานคณะทำงานเตรียมความพร้อมทางด้านการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุน ได้ประชุมคณะทำงาน ประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอภูซาง ประธานสภาอุตสาหกรรม นายกสมาคมธุรกิจการค้าท่องเที่ยว ผู้แทนหอการค้าจังหวัดพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวชายแดน มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.)

สรธร กล่าวว่า ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา มีนโยบายเร่งรัดขับเคลื่อนดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ได้แต่งตั้งคณะทำงาน 3 คณะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการค้าการ ท่องเที่ยวและการลงทุน ด้านพื้นที่และการออกแบบชุมชนเมือง และด้านความมั่นคงและเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

“การค้าและท่องเที่ยว ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดพร้อมผู้แทนภาคเอกชนเดินทางสำรวจเส้นทางคมนาคมและเชื่อมสัมพันธ์การค้า การท่องเที่ยวและการลงทุนกับแขวงอุดมไชย แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่วนผลิตภัณฑ์ของไทยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพื่อนบ้านอย่างมาก ซึ่งจะได้สนับสนุนฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับสถานศึกษาที่แขวงอุดมไชย เสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”

ด้านพื้นที่และการออกแบบชุมชนเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่มาแล้ว 2 ครั้ง เพื่อวางผังเมืองรวมเมืองภูซางและผังเมืองชุมชนบ้านฮวก พัฒนาให้เป็นด่านชายแดนเพื่อการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน อย่างเป็นระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างผังและกระบวนการด้านกฎหมายเพื่อประกาศกฎกระทรวงต่อไป

ที่น่าสนใจคือ มุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวชายแดน ฤทัยภัทร พิมลศรี จากมหาวิทยาลัยพะเยา มองว่า การวิจัยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จ.พะเยา กับประเทศเพื่อนบ้าน สวัสดีกว๊านพะเยา : สบายดีหลวงพระบาง ซึ่งมีระยะทางเพียง 392 กม. และจากหลวงพระบางเชื่อมโยงเมืองมรดกโลก ฮาลองเบย์ เวียดนาม ผลการศึกษาพบว่า เมื่อมีการเปิดด่านถาวรอย่างสมบูรณ์แล้ว อ.ภูซาง จ.พะเยา จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวมูลค่าถึงปีละ 800 ล้านบาท
ที่มา : โพสต์ทูเดย์
2016-09-12