สสจ.หนองคาย จับมือ สธ.เวียงจันทน์ ทำ MOU ด้านสาธารณสุขชายแดน ไทย-ลาว
Generic placeholder image

วันที่ 28 มิ.ย. 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ อ.เมืองหนองคาย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน กับ ดร.พอนประเสิด อุนาพม หัวหน้าแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ ในความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างจังหวัดหนองคาย กับนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

สำหรับข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายและแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทร์ มีรายละเอียดในกรอบการดำเนินงานความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน คือการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ระหว่างจังหวัดหนองคาย กับนครหลวงเวียงจันทน์ โดย การวางแผนปฏิบัติงานโครงการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนร่วมกันทั้งสองฝ่าย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน การพัฒนาบุคลากรทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีการประชุม ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ทั้งสองฝ่ายได้วางแผนร่วมกัน ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั้งสองฝ่าย และนักท่องเที่ยวโดยผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ เป็น 2 ภาษา

การควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำเข้า-ส่งออก ระหว่าง จังหวัดหนองคาย กับนครหลวงเวียงจันทน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละฝ่าย การปฏิบัติต่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละฝ่าย ตามกฎระเบียบของแต่ละฝ่าย การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนระหว่างจังหวัดหนองคาย กับนครหลวงเวียงจันทน์การรายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อ โดยกำหนดกลุ่มโรคที่ต้องรายงาน การพัฒนาบุคลากรทีมเฝ้าระวัง สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว โดยจัดให้มีซ้อมแผนรับมือกับการระบาดของโรค หรือภาวะฉุกเฉิน และการสอบสวนโรคร่วมกัน การอบรมให้ความรู้เรื่องวัณโรคในกลุ่มหญิงบริการและแรงงานเคลื่อนย้ายร่วมกัน

การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้ป่วยเอดส์ระหว่างชายแดน การดำเนินงานจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนที่ผ่านช่องทางเข้าออกประเทศร่วมกันและด่านพรมแดนนครหลวงเวียงจันทน์ การเฝ้าระวังพาหะนำโรคที่ด่านพรมแดน เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพาหะนำโรคร่วมกัน ได้แก่ หนู แมลงสาบ ยุง เป็นต้น และการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านพรมแดน การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข โดยมีกิจกรรม คือการฝึกอบรม การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน การพัฒนาความร่วมมือด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีกิจกรรม คือการสนับสนุน ฝึกอบรม และการศึกษาดูงานร่วมกัน การพัฒนาความร่วมมือด้านอนามัยแม่และเด็กระหว่างชายแดน การพัฒนาคู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนร่วมกัน ในแต่ละด้าน ร่วมกันก้าวเดินด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็น หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สู่ความมั่นคงด้านสุขภาพร่วมกัน


ที่มา : 77jowo.com
2016-09-12