ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค ทางเข้าออกชายแดนไทย-ลาว เครือข่ายร่วมจังหวัดชายแดนไทย-ลาว 12 จังหวัด
รายละเอียด : วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และเครือข่ายร่วมจังหวัดชายแดนไทย-ลาว 12 จังหวัด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรคข่องทางเข้าออกชายแดนไทย-ลาว ณ ห้องประชุม กรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่