ตารางประชากรสัญชาติลาวที่มารับบริการผู้ป่วยใน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2557 - 2559
รหัสหน่วยบริการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
รพ.เชียงคำ 309 232 619
รพ.พะเยา 57 67 74
รพ.ดอกคำใต้ 16 4 4
รพ.เชียงม่วน 6 19 5
รพ.ปง 4 2 3
รพ.แม่ใจ 3 1 1
รพ.จุน 2 8 3
รวมทั้งหมด 397 333 709
หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจาก HDC จังหวัดพะเยา