ตารางประชากรสัญชาติลาวที่มารับบริการผู้ป่วยใน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2557 - 2559
รหัสหน่วยบริการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
รพ.เชียงคำ 589 568 682
รพ.พะเยา 42 52 69
รพ.ดอกคำใต้ 12 4 4
รพ.เชียงม่วน 5 19 5
รพ.จุน 2 4 3
รวมทั้งหมด 650 647 763
หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจาก HDC จังหวัดพะเยา