ตารางประชากรสัญชาติลาวที่มารับบริการผู้ป่วยใน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2558 - 2560
รหัสหน่วยบริการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
รพ.เชียงคำ 232 309 232
รพ.พะเยา 14 57 67
รพ.ดอกคำใต้ 1 16 4
รพ.จุน 1 2 8
รวมทั้งหมด 248 397 333
หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจาก HDC จังหวัดพะเยา