ตารางประชากรสัญชาติลาวที่มารับบริการผู้ป่วยนอก จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2557 - 2559
รหัสหน่วยบริการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
รพ.เชียงคำ 3256 3668 4352
รพ.สต.บ้านฮวก 673 699 661
รพ.พะเยา 559 626 579
รพ.ดอกคำใต้ 255 173 103
รพ.สต.ภูซาง 148 67 41
รพ.เชียงม่วน 121 139 113
สสช.สิบสองพัฒนา 91 68 112
รพ.สต.เชียงแรง 79 55 89
รพ.จุน 77 110 87
รพ.สต.ทุ่งกล้วย 75 89 103
รพ.ปง 71 75 92
รพ.สต.ร่องคำหลวง 42 38 31
รพ.สต.ปางค่า 37 30 10
รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 36 40 24
รพ.แม่ใจ 33 6 30
รพ.สต.น้ำแวน 33 16 13
รพ.สต.บ้านใหม่ 32 2 2
รพ.สต.ม่วงชุม 28 19 13
รพ.สต.ท่าจำปี 26 34 27
รพ.สต.ปางถ้ำ 24 17 12
สสช.สันติสุข 23 12 7
รพ.สต.สบบง 20 27 17
รพ.สต.ทุ่งผาสุก 19 32 31
รพ.สต.หนองบัว 17 13 6
รพ.สต.ร่มเย็น 17 19 15
รพ.สต.สันโค้ง 16 9 1
รพ.สต.ห้วยลาน 16 12 7
รพ.สต.ดอนมูล 15 24 26
รพ.สต.นาบัว 15 10 21
รพ.สต.เชียงคำ 11 19 14
รพ.สต.ฝายแก้ว 10 8 5
รพ.สต.แม่ใจ 10 7 15
รพ.สต.เชียงบาน 8 11 6
รพ.สต.หนองสระ 8 9 14
รพ.สต.หงส์หิน 8 11 12
รพ.สต.แวนโค้ง 8 6 2
รพ.สต.ปางงุ้น 7 8 5
รพ.สต.ห้วยยางขาม 6 20 7
รพ.สต.ดงอินตา 6 6 8
รพ.สต.ฝายกวาง 5 4 6
สสช.ปางปูเลาะ 5 7 19
รพ.สต.บ้านม่วง 5 9 9
รพ.สต.ไชยสถาน 5 5 4
รพ.สต.ป่าตึง 5 6 7
รพ.สต.ร้องเอี่ยน 3 1 1
รพ.สต.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 2 2 2
รพ.สต.ธาตุขิงแกง 2 6 8
รพ.สต.หนองหล่ม 2 1 7
รพ.สต.ขุนควร 2 20 1
รพ.สต.ผาลาด 1 6 13
รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์ 1 3 1
รพ.สต.บ้านปิน 1 3 12
รวมทั้งหมด 6067 6353 6817
หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจาก HDC จังหวัดพะเยา