ตารางประชากรสัญชาติลาวที่มารับบริการผู้ป่วยนอก จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2557 - 2559
รหัสหน่วยบริการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
รพ.เชียงคำ 3225 3668 4352
รพ.สต.บ้านฮวก 633 699 661
รพ.พะเยา 559 626 579
รพ.ดอกคำใต้ 255 173 103
รพ.สต.ภูซาง 144 67 41
รพ.สต.ทุ่งกล้วย 134 89 103
รพ.เชียงม่วน 125 139 113
สสช.สิบสองพัฒนา 91 68 112
รพ.สต.เชียงแรง 86 55 89
รพ.จุน 80 110 87
รพ.ปง 71 75 92
รพ.สต.ร่องคำหลวง 42 38 31
รพ.สต.ปางค่า 37 30 10
รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 37 40 24
รพ.แม่ใจ 33 6 30
รพ.สต.น้ำแวน 33 16 13
รพ.สต.บ้านใหม่ 29 2 2
รพ.สต.ม่วงชุม 28 19 13
รพ.สต.ท่าจำปี 26 34 27
รพ.สต.ปางถ้ำ 24 17 12
สสช.สันติสุข 23 12 7
รพ.สต.สบบง 20 27 17
รพ.สต.ทุ่งผาสุก 19 32 31
รพ.สต.ดอนมูล 18 24 26
รพ.สต.หนองบัว 17 13 6
รพ.สต.ร่มเย็น 17 19 15
รพ.สต.สันโค้ง 16 9 1
รพ.สต.ห้วยลาน 16 12 7
รพ.สต.นาบัว 15 10 21
รพ.สต.เชียงคำ 11 19 14
รพ.สต.ฝายแก้ว 10 8 5
รพ.สต.แม่ใจ 10 7 15
รพ.สต.แวนโค้ง 8 6 2
รพ.สต.หนองสระ 8 9 14
รพ.สต.เชียงบาน 8 11 6
รพ.สต.หงส์หิน 8 11 12
รพ.สต.ปางงุ้น 7 8 5
รพ.สต.ห้วยยางขาม 6 20 7
รพ.สต.ดงอินตา 6 6 8
รพ.สต.บ้านม่วง 5 9 9
รพ.สต.ฝายกวาง 5 4 6
รพ.สต.ไชยสถาน 5 5 4
รพ.สต.ป่าตึง 5 6 7
สสช.ปางปูเลาะ 5 7 19
รพ.สต.ร้องเอี่ยน 3 1 1
รพ.สต.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 2 2 2
รพ.สต.ธาตุขิงแกง 2 6 8
รพ.สต.หนองหล่ม 2 1 7
รพ.สต.ขุนควร 2 20 1
รพ.สต.บ้านปิน 1 3 12
รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์ 1 3 1
รพ.สต.ผาลาด 1 6 13
รวมทั้งหมด 6068 6353 6817
หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจาก HDC จังหวัดพะเยา