ตารางประชากรสัญชาติลาวที่มารับบริการผู้ป่วยนอก จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2558 - 2560
รหัสหน่วยบริการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
รพ.เชียงคำ 1575 3225 3668
รพ.สต.บ้านฮวก 418 633 699
รพ.พะเยา 410 559 626
รพ.ดอกคำใต้ 180 255 173
รพ.สต.ภูซาง 107 144 67
รพ.เชียงม่วน 79 125 139
สสช.สิบสองพัฒนา 72 91 68
รพ.สต.เชียงแรง 59 86 55
รพ.จุน 59 80 110
รพ.สต.ทุ่งกล้วย 45 134 89
รพ.ปง 45 71 75
รพ.สต.ร่องคำหลวง 29 42 38
รพ.สต.ปางค่า 25 37 30
รพ.แม่ใจ 24 33 6
รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 23 37 40
รพ.สต.ท่าจำปี 22 26 34
รพ.สต.ม่วงชุม 18 28 19
รพ.สต.ต้นผึ้ง 17 19 7
รพ.สต.น้ำแวน 17 33 16
รพ.สต.ปางถ้ำ 17 24 17
รพ.สต.ห้วยลาน 15 16 12
สสช.สันติสุข 15 23 12
รพ.สต.บ่อเบี้ย 15 20 15
รพ.สต.สบบง 15 20 27
รพ.สต.หนองบัว 12 17 13
รพ.สต.ดอกคำใต้ 10 13 6
รพ.สต.ดอนมูล 10 18 24
รพ.สต.นาบัว 9 15 10
รพ.สต.ฝายแก้ว 8 10 8
รพ.สต.ทุ่งผาสุก 8 19 32
รพ.สต.สันโค้ง 8 16 9
รพ.สต.ร่มเย็น 8 17 19
รพ.สต.บ้านใหม่ 8 29 2
รพ.สต.แวนโค้ง 7 8 6
รพ.สต.แม่ใจ 5 10 7
รพ.สต.ป่าตึง 5 5 6
รพ.สต.ดงอินตา 5 6 6
รพ.สต.บ้านม่วง 5 5 9
รพ.สต.ฝายกวาง 5 5 4
รพ.สต.เชียงคำ 5 11 19
รพ.สต.ห้วยยางขาม 4 6 20
สสช.ปางปูเลาะ 4 5 7
รพ.สต.หงส์หิน 4 8 11
รพ.สต.เชียงบาน 4 8 11
สสช.ปางมะโอ 4 4 4
รพ.สต.ปางงุ้น 4 7 8
รพ.สต.ไชยสถาน 3 5 5
รพ.สต.หนองสระ 3 8 9
รพ.สต.ธาตุขิงแกง 2 2 6
รพ.สต.ขุนควร 2 2 20
รพ.สต.บ้านสาง 2 3 6
รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์ 1 1 3
รพ.สต.แม่สุก 1 1 1
รพ.สต.เจดีย์คำ 1 1 3
รพ.สต.ร้องเอี่ยน 1 3 1
รพ.สต.จำบอน 1 4 1
รพ.สต.ผาลาด 1 1 6
รพ.สต.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 1 2 2
รพ.สต.หนองหล่ม 1 2 1
รวมทั้งหมด 3479 6068 6353
หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจาก HDC จังหวัดพะเยา