นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา)


จังหวัดพะเยา กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระของจังหวัดพะเยา”

นายณรงค์ศักด์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดพะเยา และกำหนดให้เป็นวาระของจังหวัดพะเยา
โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนราชการ และองค์กรเอกชนทุกแห่ง ต้องร่วมดำเนินงาน อย่างบูรณาการ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
อ่านทั้งหมด
สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา
Google Chart

รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา
Google Chart

รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา
Google Chart

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม
0000000

Copyright (c) 2017 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา