ลำดับ หัวข้อการประชุม ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ สถานที่
1 ประชุมติดตามการดำเนินงาน ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานในรูปแบบ OKRs และการใช้งานแอปพลิเคชัน 1 ประชาชน 3 หมอ 2022-02-11 2022-02-11 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ห้องประชุม 1)
2 อบรมการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชน 2022-02-10 2022-02-10 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา