ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นายวัชรินทร์ คำมาเร็ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 บริษัทราชพฤกษ์เมดิคอล จำกัด สมพงษ์ มหาสวัสดิ์ ผู้ประสานงาน