แบบฟอร์ม
รหัส : 42436
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ (นอกควบ)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42435
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ(สายงานแพทย์ ทันตแพทย์)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42434
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มเลื่อนระดับชำนาญการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42433
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42432
หัวเรื่อง : ซักซ้อมการส่งแนวทางการตรวจสอบเอกสารประเมินผลงานวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42320
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์ ว 2289 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การยกเว้นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลงานพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และนายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42319
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์ ว 1868 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินการย้าย หรือการโอน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42318
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์ ว 1567 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42317
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์ ว 1470 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 เรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42316
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์ ว 1377 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199