ITA
รหัส : 42431
หัวเรื่อง : aaa
กลุ่มงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42355
หัวเรื่อง : moit 19 อัพเดตไตรมาส 3 มาตรการจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42354
หัวเรื่อง : moit 18 อัพเดตไตรมาส 3
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42353
หัวเรื่อง : moit 13 อัพเดตไตรมาส 3
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42352
หัวเรื่อง : moit 5 อัพเดตไตรมาส 3
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42351
หัวเรื่อง : moit 4 อัพเดตไตรมาส 3
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42349
หัวเรื่อง : moit 21 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42348
หัวเรื่อง : ประกาศเจตจำนงสุจริตของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42347
หัวเรื่อง : แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาฯ
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42291
หัวเรื่อง : MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทผิดวินัย (ปีงบประมาณ 2565)
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199