สื่อประชาสัมพันธ์
รหัส : 41847
หัวเรื่อง : เชิญชวน อบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41738
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การระบาดระลอกเดือนมกราคม 2565 (วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 มกราคม 2565)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41736
หัวเรื่อง : ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยกรณีการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41499
หัวเรื่อง : แนวทางการป้องกันและดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-11-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41319
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41318
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41191
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์เรื่อง การตระหนักรู้ด้านความมั่นคงสารสนเทศ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-08-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39630
หัวเรื่อง : IA4.0
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39628
หัวเรื่อง : HOUSE MODEL
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199