รายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน (สป) จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564

ร้อยละการเบิกจ่าย
รับจัดสรร (หน่วย:ล้านบาท)
17.19
งบดำเนินงาน (สป)
เบิกจ่าย (หน่วย:ล้านบาท)
16.86
98.09%
คงเหลือ (หน่วย:ล้านบาท)
0.33
1.91%

+ แยกรายหน่วยงาน

94.36
99.79
79.08
100.00
100.00
100.35
100.00
91.93
100.00
95.04
99.20
100.00
99.98
100.00
99.79
87.96
79.32
99.12
129.51
97.41
100.00
100.00
118.71
98.13
99.41
100.00
97.26
100.00
93.78
98.71
94.04
100.00

+ แยกประเภทรายจ่าย

บัญชีค่าล่วงเวลา
0.275 ลบ. 1.63 %
ค่าจ้างประจำ
0.508 ลบ. 3.01 %
ค่าจ้างชั่วคราว
3.703 ลบ. 21.96 %
ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง
0.350 ลบ. 2.08 %
ค่าตอบแทนอื่น
0.037 ลบ. 0.22 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(ไม่ทำเวช,ชันสูตร)
0.181 ลบ. 1.07 %
เงินสมทบประกันสังคม
0.004 ลบ. 0.02 %
บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม
2.588 ลบ. 15.35 %
ค่าเบี้ยประกันภัย
0.013 ลบ. 0.08 %
บัญชีค่ายาและเวชภัณฑ์
0.063 ลบ. 0.37 %
ครุภัณฑ์
0.144 ลบ. 0.85 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ในประเทศ
0.861 ลบ. 5.11 %
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก
0.085 ลบ. 0.50 %
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ
0.389 ลบ. 2.31 %
ค่าเบี้ยเลี้ยง
0.074 ลบ. 0.44 %
บัญชีค่าที่พัก
0.053 ลบ. 0.32 %
บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก
0.001 ลบ. 0.00 %
บัญชีค่าเชื้อเพลิง
0.553 ลบ. 3.28 %
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
4.042 ลบ. 23.97 %
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ
0.003 ลบ. 0.02 %
บัญชีค่าไฟฟ้า
2.144 ลบ. 12.72 %
บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล
0.364 ลบ. 2.16 %
บัญชีค่าโทรศัพท์
0.056 ลบ. 0.33 %
บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
0.319 ลบ. 1.89 %
บัญชีค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
0.050 ลบ. 0.30 %