หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ( CDCU ) ระดับจังหวัดและอำเภอ กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด19 )รายใหม่ในพื้นที่ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom โดยมี นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หลังจากปิดแคมป์ก่อสร้างที่กรุงเทพมหานคร และสถานการณ์ที่อ่อนไหว กรณีการระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งข้อมูลการติดตามสถานการณ์รับคนพะเยากลับ โดยข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา ทั้งหมด 203 ราย แยกเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 13 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันจากศูนย์ประสานรับคนพะเยากลับบ้าน จำนวน 190 ราย แยกเป็นกรุงเทพมหานคร 122 ราย ผู้ป่วยยืนยันจากจังหวัดอื่นๆ 68 ราย ประกอบกับข้อมูลการเฝ้าระวังเชื้อกลายพันธุ์ในระดับประเทศ พบว่า 60% เป็นสายพันธ์อินเดีย (เดลต้า) ซึ่งการแพร่ระบาดรวดเร็ว หากกระบวน การสอบสวนโรคช้า จะทำให้การควบคุมโรคเป็นไปได้ยาก ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ป่วยที่ walk in เข้ามารับการตรวจจากคลินิกเฝ้าระวังในระบบโรคทางเดินหายใจมากขึ้น ดังนั้นการสอบ สวนในโรงพยาบาลค่อนข้างสำคัญ จึงขอให้ทุกเครือข่ายบริการ ซึ่งมีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ครบตามมาตรฐาน อำเภอละ 3 ทีม โดยเน้นย้ำว่า สถานการณ์ ณ ขณะนี้ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เป็นหัวใจสำคัญในการสอบสวนโรค ซึ่งในแต่ละอำเภอจะประกอบด้วยทีมจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อความรวดเร็วและควบคุมโรคในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการติดตามผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ รวมทั้งการควบคุมกิจกรรม กิจการ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค โดยทำงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน นอกจากนี้ได้แจ้งมติคณะกรรมการโรคติดต่อ จากการประชุมครั้งที่ 29/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ในการดำเนินการตามมาตรการการกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูง และผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ที่เจ้าพนักงานโรคติดต่อออกคำสั่งให้กักตัว 14 วัน ในสถานที่กักตัวที่ราชการกำหนด ( LQ ) 10 วัน และกักตัวต่อที่บ้านหรือชุมชน ต่ออีก 4 วัน โดยมีทีม ศปก.หมู่บ้าน ศปก.ตำบล ศปก.อำเภอ ควบคุมกำกับ การบริหารเตียงรองรับผู้ป่วยในทุกกรณี อีกทั้งได้สั่งการให้เครือข่ายสุขภาพทุกแห่ง โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมพร้อมการให้บริการตามแนวทางการดูแลรักษาที่บ้าน ( Home Isolation ) และชุมชน ( Community Isolation ) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาแล้ว การบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 ตามแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด19 สลับชนิด ให้สอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข
update : 2021-07-21
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only