หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 40/2564 พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณ สุขจังหวัดพะเยา โดยวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อรับฟังและร่วมพิจารณาผลการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและการกระจายวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จังหวัดพะเยา โดย ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้รายงานที่ประชุมว่า ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ได้จัดประชุมร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งกำหนดการกระจายวัคซีนที่เหมาะสมในโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางฯของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้จะได้รับจัดสรรวัคซีนล๊อตแรก ประมาณ 50% ของจำนวนนักเรียนที่แจ้งความประสงค์และได้รับการยินยอมให้ฉีดวัคซีนจากผู้ปกครองและหน่วยให้บริการฉีด เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง เริ่มดำเนินการในวันที่ 4-4 ตุลาคม 2564 โดย ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายและกำหนดครูผู้ประสานหลักแต่ละอำเภอเพื่อดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่ง
update : 2021-10-04
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only