หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายวัลลภไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 เป็นกลุ่มแรก ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีน เพื่อป้องกันโรคโควิด19 ตามความสมัครใจ ให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด19 ในกลุ่มเป้าหมาย โดยให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า พร้อมกับ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ( 12 เขตสุขภาพ )รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้บริการวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษา สำหรับโรงเรียนทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตสุขภาพที่ 1 ( 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ) มีนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติรับการฉีดวัคซีนและสมัครใจฉีด 277,148 คน คิดเป็น 56.34 % ของนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ส่วนจังหวัดพะเยามีโรงเรียนทุกสังกัด ในทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 115 แห่ง มีนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติรับการฉีดวัคซีนและสมัครใจฉีด 17,227 คน คิดเป็น 53.48 % ของนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ซึ่งในวันนี้ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เป็นอำเภอแรกในจังหวัด ให้กับโรงเรียนและสถาบันทางการศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนประชาบำรุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ จำนวนทั้งสิ้น 1,508 คน และโรงเรียน/สถาบันการศึกษาอีก 111 แห่งทั่วทั้งจังหวัด จะได้รับการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2564 นี้
update : 2021-10-05
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only