หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 8 ตุลาคม2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด19 เชิงรุกถึงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพะเยาจัดขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีน ร้อยละ 70 ขึ้นไป เพื่อเทศบาลปลอดภัย จังหวัดพะเยาปลอดภัย ไปสู่การผ่อนคลายมาตรการของจังหวัด เปิดรับนักท่องเที่ยว ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา โดยการให้บริการในวันนี้เป็นความร่วมมือของเทศบาลเมืองพะเยา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยว่าที่ ร.ต. จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลเวียง และทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา จัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกเข็มแรกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ระหว่างเวลา 08.30 น. - 12.00 น. ในภาพรวมการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 แล้ว จำนวน 177,024 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.76 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย อำเภอที่มีความครอบคลุมประชาชนได้รับวัคซีนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ เมืองพะเยา (49.89%) เชียงม่วน (48.93%) และ เชียงคำ (41.41% ) สำหรับในกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์) ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 51.31 ของเป้าหมายกลุ่ม 608 ทั้งหมด โดยอำเภอที่มีความครอบคลุมกลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ เชียงม่วน (71.01%) เชียงคำ (62.31%) และเมืองพะเยา (59.81%) ส่วนวัคซีนPfizer ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้รับการฉีดแล้ว จำนวน 8,429ราย คิดเป็น ร้อยละ 48.92 ของกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์ฉีด ประชาชนทุกท่านเป็นส่วนสำคัญในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19ได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หยุดการเดินทางข้ามจังหวัด ห้ามปกปิดข้อมูล ให้เว้นระยะห่าง หยุดการสังสรรค์ หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะ ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนตามนัดหมาย
update : 2021-10-11
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only