กลุ่มกฎหมาย


รหัส : 40704
หัวเรื่อง : ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ. ศ. 2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
รายละเอียด : ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ. ศ. 2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40702
หัวเรื่อง : คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1746/2563 เรื่อง การมอบหมายให้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
รายละเอียด : คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1746/2563 เรื่อง การมอบหมายให้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40377
หัวเรื่อง : หนังสือ สป สธ 0201.024/ว248 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ภาจกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.024/ว248 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/29426 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40302
หัวเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม
รายละเอียด : คำสั่งจังหวัดพะเยาที่ 4544/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาปฏิบัติราชการแพน เพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดพะเยาที่ 4545/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม (เฉพาะเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199