กลุ่มกฎหมาย


รหัส : 42703
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ (ฉ 5) รพ เชียงคำ
รายละเอียด : เนื่องจากหน่วยบริการโรงพยาบาลเชียงคำขอปรับอัตราค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่กรณีวิสัญญีแพทย์ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้พิจารณาถึงความจำเป็นและเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่อสถานะเงินบำรุงของหน่วยบริการ จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าตอบแทนตามที่หน่วยบริการร้องขอ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฎตามประกาศฯ
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42414
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 1. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็น ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็น ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42413
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 1. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็น ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็น ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42190
หัวเรื่อง : คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2252/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
รายละเอียด : คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2252/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ยกเลิกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า – ออก จากพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-05-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41908
หัวเรื่อง : คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1334/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565
รายละเอียด : คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1334/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 เรื่อง เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานประจำในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41907
หัวเรื่อง : คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1335/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565
รายละเอียด : คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1335/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 เรื่อง แก้ไขมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41649
หัวเรื่อง : มอบหมายภารกิจในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation) ระดับตำบล/ชุมชน และการดูแลรักษาผู้ป่วย แบบ Home Isolation(HI)
รายละเอียด : มอบหมายภารกิจในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation) ระดับตำบล/ชุมชน และการดูแลรักษาผู้ป่วย แบบ Home Isolation(HI) ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation) ระดับตำบล/ชุมชน เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและพิจารณาดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ Home Isolation(HI) ในพื้นที่รับผิดชอบ รายะเอียดปรากฏตามหนังสือนี้
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-01-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41615
หัวเรื่อง : คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 61/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565
รายละเอียด : ด้วยจังหวัดพะเยาได้มีคำสั่ง ที่ 61/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่และสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๑) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-01-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41561
หัวเรื่อง : รายงานประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564
รายละเอียด : รายงานประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดจริงจัง และต่อเนื่อง
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-12-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41556
หัวเรื่อง : คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 5549/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
รายละเอียด : เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-12-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199