กลุ่มกฎหมาย


รหัส : 42676
หัวเรื่อง : ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42669
หัวเรื่อง : รายงานการดำเนินการตามแผน ปปช. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42664
หัวเรื่อง : รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42645
หัวเรื่อง : MOIT 20 (ปีงบประมาณ 2565) รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรฯ รอบ 12 เดือน
รายละเอียด : MOIT 20 (ปีงบประมาณ 2565) รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรฯ รอบ 12 เดือน
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42642
หัวเรื่อง : MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
รายละเอียด : การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการภายใน 31 สิงหาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42640
หัวเรื่อง : MOIT23 ไตรมาส 4 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน ฯ ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : ข้อมูลประกอบการตอบแบบประเมิน ita ปีงบประมาณ 2565 ข้อ MOIT23 ไตรมาสที่ 4 ประกอบด้วย 1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2.Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91 เล่มคู่มือการประเมินฯ ) แนบตามข้อ 1. (รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form) 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42639
หัวเรื่อง : MOIT 19 การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม "ชมรม Strong...."
รายละเอียด : การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม "ชมรมSTRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา"
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42349
หัวเรื่อง : moit 21 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียด : โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น.
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42348
หัวเรื่อง : ประกาศเจตจำนงสุจริตของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
รายละเอียด : ประกาศเจตจำนงสุจริตของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42347
หัวเรื่อง : แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาฯ
รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199